اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شنیده های موثق حکایت از آن دارد که یک عضو شورای شهر رشت از سهمیه کمک مالی به مراجعه کنندگان به اعضای شورا که شامل افراد نیازمند می شود، بجای پرداخت به آنها بخشی از این کمک های مردمی را به برخی خبرنگاران خاص پرداخت میکند!

جدا از اینکه اقدام فوق عملاً دست اندازی به بیت المال است، سبب ایجاد فضایی می شود که برخی نان به نرخ روز خورها با زیر دین رفتن در مقابل مبالغی که از جیب این عضو شورای شهر خرج نشده است؛ مطالبی را در رسانه های خود منتشر می کنند که بیشتر شبیه به مجیزگویی است.

از سازمان بازرسی استان گیلان درخواست می شود با بررسی جدید نسبت به حیف و میل بیت المال توسط برخی افراد، برخوردی جدی با آنها داشته باشند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت